Asmens duomenų apsauga

 

Duomenų valdytojas:

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras, įmonės kodas 167599056, adresas: Inturkės g. 4, LT-33141, Molėtai, el. p. [email protected], tel. +370 383 51187, +370 383 53091.

 

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 straipsniu, teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų duomenų tvarkymu:

PRIVATUMO POLITIKA

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS(-IŲ) ĮGYVENDINIMO FORMA (DOC)

SLAPUKŲ POLITIKA

ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS

 

Jei bet kuriuo metu Jūs nuspręsite, kad informaciją, kurią mes apie Jus tvarkome, yra neteisinga, Jūs galite kreiptis dėl susipažinimo su šia informacija, reikalauti ją ištaisyti ar ištrinti (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai duomenis reikalinga išsaugoti), reikalauti sustabdyti, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jeigu duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. Jei pageidaujate pasinaudoti savo turimomis teisėmis, galite pateikti mums rašytinės formos prašymą el. paštu [email protected] , arba tiesiogiai atvykę į VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro adresu Inturkės g. 4, LT-33141, Molėtai.

Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai el. p. [email protected] arba tiesiogiai adresu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius.

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro duomenų apsaugos pareigūnė Žydrūnė Šalkauskienė, Tel. +370 610 24983. Informuojame, kad Jums kreipiantis į VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro duomenų apsaugos pareigūną, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant duomenų subjektų prašymą nagrinėjimą, asmens duomenų saugumo pažeidimų vertinimą ir kt. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą.