Bekupės mūšis

Bekupės dvaras gen. L. Želigovskio karinės akcijos metu ne kartą buvo užimtas lenkų kariuomenės dalinių. 1920 m. lapkričio 21 d. Lietuvos kariuomenei puolant Giedraičių kryptimi, lenkų užimtą Bekupės dvarą iš Pusnės kaimo atakavo 2-ojo pėst. pulko ltn. Kazio Matulaičio grupė, susidedanti iš 30 kareivių ir turinti lengvąjį kulkosvaidį. Ties Seirūnų palivarku buvo išvaikyta lenkų užtvara. Tačiau iš Bekupės dvaro lenkams suskubusi pagalba privertė lietuvių karius trauktis. Lenkams puolant, buvo sunkiai sužeistas ltn. K. Matulaitis, kuris netrukus nuo sužeidimų mirė. Į pagalbą ltn. K. Matulaičio grupei buvo pasiųsta Mokomoji kuopa, vadovaujama ltn. Prano Telksnio. Sėkmingas Mokomosios kuopos puolimas išstūmė lenkus iš Seirūnų palivarko, tačiau prie Bekupės dvaro mūšio metu žuvo Mokomosios kuopos vadas ltn. P. Telksnys. Silpstant puolimui kiti 2-ojo pėst. pulko I bataliono daliniai nesuspėjo atvykti prie Bekupės padėti Mokomajai kuopai. Tuo metu 1 kuopa (vadas ltn. V. Gvildys), sutikusi lenkus užtruko Dūdėnų kaime, 2 kuopa (vadas ltn. K. Ališauskas) prie Juozapavos palivarko kairėje kovėsi su gausesnėmis lenkų pajėgomis.

Tik į kautynių vietą atvykus 2-ojo pėst. pulko III batalionui (vadas vyr. ltn. A. Butkevičius) pavyko pasiekti persilaužimą.

Ypač pasižymėjo 7 kuopa, vadovaujama ltn. Sergejaus Musatovo, kuri pasiekusi priešo ugnies liniją, narsiai stojo durtuvų atakon. Lenkai neatlaikę lietuvių spaudimo, ėmė trauktis Giedraičių link. Bekupės - Juozapavos ruožas buvo užimtas. Atakos metu ties Bekupės dvaru buvo nukautas 1-osios kuopos vadas ltn. Vincas Gvildys.

Mūšyje ties Bekupės dvaru lapkričio 21 d. žuvo:

1 kulkosvaidžių kuopos jaunesnysis karininkas ltn. Kazys Matulaitis.

1 kuopos vadas ltn. Vincas Gvildys.

Mokomosios kuopos vadas ltn. Pranas Telksnys.

Sunkiai sužeistas 7 kuopos vadas vyr. ltn. Sergejus Musatovas.

Mokomoji kuopa ir 7-oji kuopa liko be karininkų, vadovavimą perėmė puskarininkiai.