Savivaldybės parama

Savivaldybės parama

 

 

Molėtų rajono savivaldybė siekia mažinti kliūtis, kurias patiria rajono verslininkai, ir kurti paskatų verslui sistemą.
Paramos rajono verslo subjektams programa, patvirtintas verslui taikomų mokestinių lengvatų mechanizmas, mažinama biurokratinė našta, stiprinami verslo nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės ryšiai. Taip pat Molėtų rajone patvirtintas vienas mažiausių Lietuvoje turto mokestis – 0,75 %.

 

 

Parama smulkiajam ir vidutiniam verslui

Molėtų rajono savivaldybė yra parengusi smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašą. Apraše numatoma paramos teikimo tvarka, kurios tikslas - skatinti verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, gerinti verslo aplinką, pritraukti investicijų, skatinti užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Molėtų mieste ir rajone.

Finansinė parama skiriama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdantiems ekonominę veiklą ir (ar) plėtojantiems verslą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje. Šia rėmimo programa gali pasinaudoti asmenys, kurie nori gauti kompensaciją už per bankines institucijas apmokėtas išlaidas. Lėšos skiriamos kompensavimo būdu, tai yra kompensuojama 50 proc. paramos gavėjo patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), išskyrus pareiškėjus, kurie neturi galimybės PVM mokesčio įtraukti į ataskaitą, kai jie yra ne PVM mokėtojai. Patirtos išlaidos, susijusios su projekto veiklomis, yra tinkamos kompensuoti, jei yra patirtos vieneri metai iki paraiškos pateikimo dienos ir atitinka visus kitus Apraše išdėstytus reikalavimus. Išimtis taikoma tik paraiškoms, kai paramos prašoma Europos Sąjungos ir kitų fondų bei programų finansuojamų projektų įgyvendinimo privalomajam nuosavam įnašui padengti. 

Vienu metu vienas pareiškėjas gali teikti 1 (vieną) paraišką. Bendra suteikta parama vienam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui per 3 (trejus) (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus metus) metus negali viršyti 2 000 Eur.

 

Pirmenybė gauti projekto finansavimą teikiama ir papildomi balai pateiktai paraiškai suteikiami, jei:

 • diegiamos inovacijos (paraiškoje naudojamas trumpinys - Inovacijos);
 • kuriamas/plėtojamas/vykdomas socialinis verslas (paraiškoje naudojamas trumpinys – Socialinis verslas);
 • SVV subjektas įsteigtas ne anksčiau nei dveji metai nuo kvietimo teikti paraišką dienos (paraiškoje naudojamas trumpinys – Naujas verslas);
 • SVV subjektas asmuo iki 29 m. imtinai, taikoma tik verslininkams, nurodytiems Aprašo 9 ir 10 punktuose (paraiškoje naudojamas trumpinys – Jaunasis verslininkas);
 • SVV subjektas nėra gavęs paramos pagal šį Aprašą (paraiškoje naudojamas trumpinys – Parama);
 • paramos prašo labai maža įmonė arba verslininkas (paraiškoje naudojamas trumpinys – Smulkus verslas);
 • gaminama, perdirbama ir parduodama sertifikuota ekologinė produkcija (paraiškoje naudojamas trumpinys – Sertifikuota produkcija);
 • asmenys, kurie ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki kvietimo teikti paraišką dienos grįžo iš emigracijos ir ne trumpiau kaip 2 metus deklaravo išvykimą iš Lietuvos – Reemigrantai).

 

Parama teikiama pagal šias finansavimo formas:

 • palūkanų kompensavimas;
 • verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidos;
 • naujos elektroninės parduotuvės kūrimo išlaidos;
 • naujos įrangos įsigijimo išlaidos;
 • nekilnojamojo turto nuomos išlaidos;
 • teritorijų planavimo dokumentų ir/ar techninių projektų, susijusių su verslo plėtra, parengimo išlaidos;
 • Europos Sąjungos ir kitų fondų bei programų finansuojamų priemonių įgyvendinimo privalomajam nuosavam įnašui padengti.

 

Paraiškos priimamos vieną kartą per metus, skelbiant kvietimą smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams teikti paraiškas verslo paramai gauti. Detali informacija apie paraiškas ir teikiamą finansavimą - Molėtų rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo apraše.  

2023 m. paramai gauti pateiktos 33 paraiškos, 3 pareiškėjai neatitiko Paramos aprašo reikalavimų. Bendra skiriama parama - 33808,42 Eur. 


 

 

Mokestinės lengvatos investuojantiems Molėtų rajone

Molėtų rajono savivaldybės Tarybos numatytos nekilnojamo turto, žemės, žemės nuomos mokesčių lengvatos, taikomos investuotojams/verslo subjektams, kurie savo veiklai investavo ar planuoja investuoti Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje ir kai Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje investuojama iki 1 448 100 Eur. Mokestinės lengvatos gali būti suteikiamos tik žemei ir/ar kitam nekilnojamajam turtui, kurį pareiškėjas tiesiogiai naudoja savo veikloje.

Mokestinių lengvatų apraše numatomi reikalavimai:

 • investuotojas per praėjusius 1 kalendorinius metus į savo veiklą savivaldybės teritorijoje yra investavęs ne mažiau kaip 100 000 eur ir sukūręs naujų nuolatinių darbo vietų;
 • investuotojas per ateinančius 2 kalendorinius metus į savo veiklą savivaldybės teritorijoje planuoja investuoti ne mažiau kaip 100 000 eur ir sukurti naujų nuolatinių darbo vietų;
 • pareiškėjas Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turi žemės, kito nekilnojamojo turto arba nuomoja valstybinę žemę;
 • visą mokestinės lengvatos taikymo laikotarpį kiekvienais metais investuotojas įsipareigoja mokėti vidutinį brutos užmokestį ne mažesnį kaip 0,8 koeficiento nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo Savivaldybės vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (įskaitant individualias įmones).

Maksimali Savivaldybės suteikiamų mokesčių lengvatų suma per einamuosius metus negali būti didesnė negu 20 000 Eur, paraiškos priimamos visus kalendorinius metus.

2022 m. spalio 27 d. patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės investicijų skatinimo taikant mokestines lengvatas tvarkos aprašą rasite ČIA.

 

Informaciją ir konsultacijas teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darbuotojai:
Živilė Žalienė, tel. 8 383 54742, 8 652 40673, el. paštas: [email protected];
Aurelija Aidietė, tel. 8 383 54784, el. paštas: [email protected];
Janina Leišienė, tel. 8 383 42 324 el. paštas: [email protected];
 

 

 


Lengvatos, taikomos gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus

Pajamų mokesčio dydžiai ir lengvatos, įsigyjantiems verslo liudijimus 2022 m. ir vėlesniais metais vykdomai veiklai patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1-162 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo". Priede Nr. 1 pateitki lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus, dydžiai, siekiantys 30-80%.

Kontaktinis asmuo Molėtų rajono savivaldybėje – Finansų skyriaus vedėja Rūta Maigienė.
Išsami informacija teikiama telefonu: (8 383) 54735 ir el. p. [email protected]