Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Molėtų rajono verslininkams

 

 

Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ paskelbė 22 kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, Nr.LEADER-19.2-SAVA-8-EURI. Kvietimas galioja nuo 2023.09.18 8:00 val. iki 2023.11.07 14:00 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad priemonės tikslas yra sušvelninti ekonominį ir socialinį koronaviruso pandemijos poveikį ir padaryti Molėtų rajono ekonomiką ir visuomenę tvaresnę, atsparesnę ir geriau pasirengusią ekologinio ir skaitmeninio perėjimo iššūkiams ir galimybėms skatinant ieškoti naujų vietos ūkio verslo nišų.

Galimi pareiškėjai yra Molėtų rajone registruoti ir veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės) bei fiziniai asmenys (ūkininkai ir asmenys dirbantys pagal individualios veiklos pažymą). Pareiškėjai turi atitikti „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti 52 834,00 Eur. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Detali informacija ir dokumentai: https://moletuvvg.lt/naujienos/numatomas-22-kvietimas/ .

2023-09-20