Prekyba žiemos žūklės šventėje. Registracija iki vasario 17

viečiame tautodailininkus, amatininkus, kulinarinio paveldo gamintojus, ūkininkus, viešojo maitinimo įmones registruotis ir prekiauti Žiemos žūklės ir Užgavėnių šventėje „Mindūnai 2020“ 2020 m. vasario 22 d.

Registracija vyksta nuo sausio 27 d. iki vasario 17 d., nuo 9 iki 17 val.

Vietų skaičius ribotas

Dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Žiemos žūklės ir Užgavėnių šventėje „Mindūnai 2020“ 2020 m. vasario 22 d. Ežerų žvejybos muziejaus teritorijoje (Muziejaus g. 7, Mindūnai) kreiptis į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyrių (Danutė Kavaliūnienė, tel. (8 383) 54 749, el. p. [email protected]).

Patvirtintos formos leidimą prekiauti ar teikti paslaugas per 5 darbo dienas išduoda Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyriaus vedėjas.

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys gauti leidimą prekybai ar teikti paslaugas Žiemos žūklės ir Užgavėnių šventėje „Mindūnai 2020“ 2020 m. vasario 22 d., pateikia Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyriui šiuos dokumentus:

  • prašymą, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, kodas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas), adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, prašymo pateikimo data, parduodamų prekių ar paslaugų pavadinimas, numatoma prekybos ar paslaugų teikimo vieta(os) kartu ar atskirai) ir laikotarpis;
  • įmonės vadovo ar įgalioto asmens patvirtintą įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, fizinis asmuo – verslo liudijimą ar kitą dokumentą, leidžiantį verstis individualia veikla, asmens dokumentą;
  • mokėjimo pavedimo su banko žymomis ar kvito, kad sumokėta vietinė rinkliava, originalą;
  • jeigu numatyta lengvata – dokumentą, pagal kurį gali būti taikoma lengvata;
  • dokumentus galima siųsti el. paštu [email protected] , papildoma informacija          tel. (8 383) 54749;
  • leidimų prekiauti ar teikti paslaugas kopijas gausite  Jūsų nurodytu el. paštu, dokumento originalą galite gauti atvykę į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyrių (Vilniaus g. 44, kab. Nr. 210, 211) arba renginio dieną;
  • leidimas išduodamas sumokėjus nustatyto dydžio vietinę rinkliavą.

Nustatyti tokie vietinės rinkliavos dydžiai už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas:

(Ištrauka iš Molėtų rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų, patvirtintų Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. B1- 238)

10. Rinkliavos dydžiai už leidimą prekiauti masinių renginių metu seniūnijose:

10.1. nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių:

10.1.1. prekybos vietai iki 6,0 kv. m ploto, kai prekiaujama knygomis, rankdarbiais, tautodailės ar dailės dirbiniais, suvenyrais, žaislais, ledais, – 3,0 Eur/dienai;

10.1.2. prekybos vietai iki 6,0 kv. m ploto, kai prekiaujama kitomis prekėmis, negu nurodyta 10.1.1. punkte,  – 5,0 Eur/dienai;

10.2. iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų – 12,0 Eur/dienai;

10.3. už viešojo maitinimo įmonių produkcijos realizaciją iš laikinų lauko kavinių – 20,0 Eur/dienai.

15. Vietinė rinkliava masinių renginių metu netaikoma:

15.1. prekiauti žemės ūkio produkcija, išauginta asmeniniame arba ūkininko ūkyje;

15.2. renginio metu šio renginio rėmėjams;

15.3. asociacijoms, kurių buveinė registruota Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, tautodailininkams, amatininkams, turintiems tautinio paveldo sertifikatus, tautodailininko ar amatininko pažymėjimą ir prekiaujantiems savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais;

15.4. žmonių su negalia organizacijoms.

16. Vietinės rinkliavos dydis sumažinamas 50 procentų asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, ir neįgaliems asmenims, turintiems nustatytą darbingumo lygį nuo 30 iki 40 procentų, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje. Šie asmenys turi pateikti Pensijos gavėjo pažymėjimą, Neįgaliojo pažymėjimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę į lengvatą, arba dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba).

Rinkliava mokama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą     Nr. LT684010045500080063, nurodant mokėjimo paskirtį „už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą“ arba įmokos kodą 534

Vietinės rinkliavos įmoką patvirtinantis dokumentas pateikiamas kartu su prašymu išduoti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose.

Pateikus visus reikiamus dokumentą, išduodamas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytos formos leidimas, suteikiantis teisę prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose. Leidimas išduodamas laikotarpiui, už kurį sumokėta vietinė rinkliava.

Vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama tuo atveju, kai:

  • sumokėta daugiau, negu nustatytas rinkliavos dydis (grąžinama permoka);
  • leidimas neišduodamas;
  • leidimu nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo.

Vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui, jei jis per 30 kalendorinių dienų nuo vietinės rinkliavos sumokėjimo pateikia prašymą Molėtų rajono savivaldybės administracijai ir dokumentus, pagrindžiančius vietinės rinkliavos grąžinimo priežastį.

Maloniai kviečiame tapti Žiemos žūklės ir Užgavėnių šventės „Mindūnai 2020“  rėmėju. Molėtų krašto muziejaus sąskaita LT904010045500109931 (įmonės kodas 188202764).

Dėl paramos sutarties kreiptis į Molėtų krašto muziejaus direktorę Viktoriją Kazlienę,       tel. 8 682 14595, el. p. [email protected]

Dėl galimybės prekiauti ir prekybos vietos būtina susiderinti su renginio organizatoriumi Molėtų krašto muziejumi, tel. 8 698 33018, Alfreda Petrauskienė, Ežerų žvejybos muziejaus vedėja [email protected]

Renginyje alkoholiu nebus prekiaujama!