Molėtų VVG kvietimai

 

Kvietimas Nr. 10

Paraiškų teikimas iki 2021 m. vasario 26 d. 15:00 val.

 

VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

VPS priemonės tikslas – suteikti projektų pareiškėjams ir vykdytojams reikiamą kompetenciją, būtiną įgyvendinti vietos projektus.

Pagal VPS priemonę parama teikiama: mokymų organizavimui ir vykdymui. Mokymai turi būti išimtinai siejami su vietos projektų pareiškėjais ir vykdytojais. Priemonės įgyvendinimas grindžiamas veiksmingumo ir novatoriškumo principais - kokybiškų mokymo rezultatų turi būti siekiama taupiai naudojant turimus išteklius ir sumaniai taikant įvairias mokymo organizavimo formas, įskaitant nuotolinį mokymą ir kitas interneto technologijomis grįsto mokymo formas. Kartu su vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymu turi būti vykdoma ir vietos plėtros sprendimų paieška, taip pat inovacijų diegimo bei jaunimo įtraukimo į vietos gyvenimą gerosios praktikos sklaida.

Investicijos nėra tiesiogiai skirtos darbo vietoms kurti.

 

Galimi pareiškėjai: paramos gali kreiptis registruoti Molėtų rajono VVG teritorijoje arba Molėtų rajono savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdantys veiklą Molėtų rajono VVG teritorijoje viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų, Biudžetinių staigų įstatymus.

Negalimi vietos projekto pareiškėjo partneriai.

Didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

 

VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 dokumentai:

 

 

VPS priemonės „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

VPS priemonės tikslas – užtikrinti NVO, vykdančių ūkinę veiklą, bendradarbiavimą su vietos ūkininkais, verslininkais ir amatininkais sukuriant regioninių produktų rinkodaros sistemą ir maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“.

Pagal VPS priemonę parama teikiama: projektams sukuriantiems naujas darbo vietas. Priemonė stiprins pilietinės visuomenės sektorių, įgalindama projektų pareiškėjus – kaimo vietovėje veikiančias NVO - įsigyti reikiamą įrangą ir techniką vietos produkcijai iš kaimo gyventojų, ūkininkų, amatininkų ir verslininkų supirkti, perdirbti, saugoti ir paruošti pardavimui, taip pat parduoti vietos produkciją Molėtuose, Vilniuje ir kitose pelningose rinkose. Priemonė kuria socialinės ekonomikos pagrindus kaime, nes skatina NVO, vykdančių ūkinę veiklą, abipusiai naudingą bendradarbiavimą su smulkiais vietos produkcijos gamintojais, galinčiais rinkai pateikti paklausių, išskirtinės kokybės ir ekologiškų vietos maisto produktų NVO, vykdydama regioninių produktų rinkodarą ir plėtodama tiesioginius ryšius tarp vartotojų ir gamintojų, padės pastariesiems pelningiau realizuoti savo produkciją. Naudingas bendradarbiavimas užtikrins ir maisto grandinės „nuo lauko iki stalo“ sukūrimą. Tam gali būti panaudotos šiuolaikiškos ir novatoriškos priemonės (pvz. socialiniai tinklai, elektroninės parduotuvės ir kt.). Priemonės įgyvendinimas skatins kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių pajėgumų panaudojimą, taip pat užtikrins jaunimo užimtumą ir darbo kultūros palaikymą, nes realiai gerins gyvenimo kokybę kaime.

 

Galimi pareiškėjai:
Teisinis statusas – viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus. Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO, kai jų įgyvendinamas projektas atitinka Socialinio verslo koncepciją.
Tinkamais paramos gavėjais gali būti pareiškėjai registruoti Molėtų rajono VVG teritorijoje arba Molėtų rajono savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdantys veiklą Molėtų rajono VVG teritorijoje.

Galimi partneriai:
Teisinis statusas – asociacijos, viešosios įstaigos ir biudžetinės įstaigos.
Partneriai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ partneriui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.

Didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: ne daugiau kaip 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas.

 

VPS priemonės „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 dokumentai:

 

Kiti reikalingi dokumentai:

 

Dėl daugiau informacijos kreipkitės: Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame"

 

Remiantis Molėtų VVG informacija.