Molėtų VVG kvietimai

 

Kvietimas Nr. 11

Paraiškų teikimas iki 2021 m. balandžio 30 d. 15:00 val.

 

VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

VPS priemonės tikslas – suteikti projektų pareiškėjams ir vykdytojams reikiamą kompetenciją, būtiną įgyvendinti vietos projektus.

Pagal VPS priemonę parama teikiama: mokymų organizavimui ir vykdymui. Mokymai turi būti išimtinai siejami su vietos projektų pareiškėjais ir vykdytojais. Priemonės įgyvendinimas grindžiamas veiksmingumo ir novatoriškumo principais - kokybiškų mokymo rezultatų turi būti siekiama taupiai naudojant turimus išteklius ir sumaniai taikant įvairias mokymo organizavimo formas, įskaitant nuotolinį mokymą ir kitas interneto technologijomis grįsto mokymo formas. Kartu su vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymu turi būti vykdoma ir vietos plėtros sprendimų paieška, taip pat inovacijų diegimo bei jaunimo įtraukimo į vietos gyvenimą gerosios praktikos sklaida.

Investicijos nėra tiesiogiai skirtos darbo vietoms kurti.

 

Galimi pareiškėjai: paramos gali kreiptis registruoti Molėtų rajono VVG teritorijoje arba Molėtų rajono savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdantys veiklą Molėtų rajono VVG teritorijoje viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų, Biudžetinių staigų įstatymus.

Negalimi vietos projekto pareiškėjo partneriai.

Didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

 

VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 dokumentai:

 

 

VPS priemonė „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

VPS priemonės tikslas aktualizuoti bei tinkamai panaudoti krašto kultūros ir istorijos paveldą regioniniams produktams kurti ir vietos bendruomenei telkti.

Pagal VPS priemonę parama teikiama: Regioninių produktų (turistams skirtų maršrutų, kulinarinio paveldo produktų, įvairių paslaugų ir pramogų, ar vietos amatininkų produkcijos) sukūrimui ir jų  rinkodaros (prekinio ženklo išpopuliarinimas) vykdymui, siekiant skatinti vietos gyventojų (ypač jaunimo) materialinį suinteresuotumą puoselėti krašto tapatybę, istoriją ir kultūrą.

Investicijos nėra tiesiogiai skirtos darbo vietoms kurti.

Galimi pareiškėjai: Registruoti Molėtų rajono VVG teritorijoje arba Molėtų rajono savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą Molėtų rajono VVG teritorijoje viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus. Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus, pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus (jeigu specialieji ir papildomi reikalavimai nustatyti) tinkamumo reikalavimus.

Didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

  • iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projekto metu įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas;
  • iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai ne pelno projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

 

VPS priemonės „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 dokumentai:

 

Kiti reikalingi dokumentai:

 

Dėl daugiau informacijos kreipkitės: Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame"

 

Remiantis Molėtų VVG informacija.